a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 پوسته لیبرو.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

08138260986

تماس برای مشاوره رایگان

جستجو
فهرست
 

اعتراض به تقاضای ثبت ملک

اعتراض به تقاضای ثبت ملک

اعتراض به تقاضای ثبت ملک
در حقوق ثبت در خصوص ثبت املاک انواع اعتراضات از سوی قانون گذار پیش بینی شده است که یکی ازاین اعتراضات, اعتراض به ثبت ملک است در این دعوی معترض به ثبت ملک به نام متقاضی معترض است این دعوی اصولا زمانی مطرح می گردد که معترض مدعی عدم مالکیت متقاضی ثبت ملک و اثبات مالکیت خود بر آن می باشد و قاعدتا غیر از شخص متقاضی می باشد در حالی که در سایر موارد اعتراضی از قبیل اعتراض به حدود ملک ثبت شده و یا سایر حقوق از جمله حقوق ارتفاقی ممکن است خود متقاضی نیز معترض باشد مضافا اینکه طرح این دعوی قبل از ثبت ملک به نام متقاضی قابل استماع است در غیر این صورت مستلزم طرح دعوی مجزا از سوی معترض ذی نفع می باشد تا قبل از تصویب «قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده ویا اعتراض آنها در مراجعه قضایی ازبین رفته است مصوب ۲۵/۲/۱۳۷۳ » ملاک عمل اینگونه بود که , وفق ماده ۱۶قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ «هرکس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید عرض حال مزبور مستقیما به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود …»لازم به ذکر است که مدت موصوف در مواردی که آگهی نوبتی اصلاحی صادر شود ۳۰روز است پس از دریافت اعتراض اداره ثبت مکلف به ارسال اعتراض به دادگاه صالح محلی بود تا نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نماید
در تقدیم اعتراض ممکن بود موضوع داخل در وقت تقدیم گردد یا خارج از وقت صرف نظراز اینکه اعتراض داخل یا خارج از مدت قانونی تقدیم شده باشد اداره ثبت مکلف به دریافت اعتراضات می باشد و می بایست به معترض رسیدی با قید تاریخ تقدیم اعتراض بدهد و همچنین متن اظهارنامه ثبتی را به مهر اعتراض ممهور نماید این روند در مواردی که گواهی اقامه دعوی در دادگاه به اداره ثبت تحویل می گردد نیز لازم الاجراست (ماده ۸۹ آیین نامه قانون ثبت املاک اصلاحی ۸/۱۱/۱۳۸۰) در مواردی که اعتراض خارج از موعد تقدیم گردد مسئول اداره ثبت نظر خود را زیر برگه اعتراضی نوشته تا در جلسه اداری موافق نظامات رسیدگی و رای صادر گردد رای صادره در این خصوص قاطع است
اما پس از تصویب قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی معترضی … نحوه رسیدگی به اعتراضات به ثبت به ترتیب زیر تغییر یافت
«از تاریخ تصویب این قانون اعتراضاتی که به موجب مادتین ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت تا پایان سال ۱۳۶۰ نسبت به اصل یا حدود املاک به مرجع قضایی ذیربط ارسال گردیده و به هر علت سابقه اعتراض در مراجع قضایی وجود ندارد معترضین یا قائم مقام قانونی آنان می توانند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه دیگر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارک لازم به دادگاه صالح تقدیم نموده گواهی لازم در این مورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند اگر در این مدت بدون عذر موجه شرعی مراجعه ننمایند معرض شناخته خواهند شد.

تبصره ۱ – متقاضیان ثبت املاک یا قائم مقام آنها که نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراض شده و از طرف معترض یا معترضین در مهلت تعیین شده فوق گواهی مربوط را به ثبت محل تسلیم ننموده اند می توانند با مراجعه به دادگاه مربوط و اخذ گواهی مبنی بر نداشتن سابقه اعتراض قبلی و عدم تقدیم دادخواست جدید آن را به ثبت محل تسلیم نموده و تقاضای ادامه عملیات ثبتی را بنمایند. ثبت محل مکلف است نسبت به ادامه عملیات ثبت اقدام نماید.

تبصره ۲ – اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود ( موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت) می باید توسط معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی صورت پذیرد
با جمع بندی از مطالب فوق می توان به این نتیجه رسید که به طور خلاصه معترض ثبتی می بایستی اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت محل ارایه دهد و ظرف یکماه از تاریخ تقدیم اعتراض نسبت به طرح دعوی مقتضی در دادگاه صالحه اقدام نماید و گواهی تقدیم دادخوست را به اداره ثبت ارایه نماید در این صورت اداره ثبت مکلف است تا ادامه عملیات ثبت را موکول به رای نهایی دادگاه نماید در صورتی که معترض نسبت به طرح دعوی و ارایه گواهی درمدت قانونی یک ماه ننماید با مراجعه متقاضی به دادگاه محل و اخذ گواهی عدم طرح دعوی و ارایه آن به اداره ثبت ادامه عملیات ثبتی با رعایت مقررات انجام می پذیرد

.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید